فن پارک، همگام با تکنولوژی روز دنیا در تجهیزات حفاظتی و نظارتی