مشهد – ابتدای سید رضی 44 – شرکت فن پارک
تلفن مستقیم: 05136087306
Telegram: @fanpark
Instagram: Fanpark.co